Technický dozor stavebníka

Chcete začít stavět a nevíte jak na to? Stavíte, a zjistili jste, že na to odborně nestačíte? Obáváte se, že vás dodavatel stavebních prací či díla „podvádí“? Nemáte jistotu, že prostavěnost a fakturace jsou v souladu? Nedaří se Vám v reklamačním řízení s Vaším dodavatelem stavebních prací či dílem? Nejste jediní...

I z těchto důvodů, pomineme-li zákonné důvody, stanovené zákonem č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) existuje institut „Technický dozor stavebníka“, známý pod zkratkou TDI ( ještě za původního slovního spojení Technický dozot investora), případně jen „Stavební dozor“. Tuto službu umíme poskytnout všem stavebníkům z řad jednotlivců i organizací, kteří projeví zájem, na té nejvyšší úrovni.

Rámcový souhrn služeb poskytovaných v působnosti institutu „Technický dozor stavebníka“, rozdělený do několika, mezi sebou přímo provázaných, oblastí:

1) OBLAST KONTROLNĚ KOORDINAČNÍ

 • kontrola projektové dokumentace
 • seznámení se se záměrem stavebníka
 • konfrontace požadavku stavebníka s projektem
 • konfrontace požadavku stavebníka se zhotovitelem prací či díla
 • konfrontace stavebníka a zhotovitele s vyhotoveným návrhem rozsahu prací a cen za tyto práce v návrhu uvedených

2) OBLAST KONTROLNĚ TECHNICKÁ

 • kontrola průběhu prací
 • konfrontace prováděných prací s projektovou dokumentací
 • kontrola správnosti použití předepsaných materiálů
 • kontrola dodržování technologických postupů

3) OBLAST KONTROLNĚ ADMINISTRATIVNÍ

 • kontrola plnění smluvních vztahů
 • kontrola časového průběhu prací
 • kontrola plnění ostatních povinností vztahujících se k dílu

4) OBLAST KONTROLNĚ FINANČNÍ

 • konzultace rozpočtu – předrealizační příprava
 • kontrola prostavěnosti ve vztahu k fakturaci
 • kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace
 • kontrola nároku fakturace za vícepráce a méněpráce

5) OBLAST REKLAMAČNÍ

 • řešení reklamačních nároků

6) OBLAST BEZPEČNOSTNÍ (Koordinátor BOZP)

Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je:

 • koordinovat bezpečnost práce více účastníků jedné stavby, a to v etapě přípravy stavby samotné i realizace stavby. Koordinátor pouze koordinuje bezpečnost
 • práce mezi jednotlivými pracovníky a dodavateli stavby a nenahrazuje tak činnost odborně způsobilých osob jednotlivých zhotovitelů

Kdo má povinnost zajistit koordinátora BOZP:

 • Povinnost zajistit koordinaci BOZP spadá vždy na zadavatele stavby, který může být též investorem.
 • Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, a to dle zákona č. 309/2006 Sb.

Koordinaci BOZP nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby!

6) PROVĚŘENÍ NEMOVITOSTÍ

Prostřednictvím našich spřátelených obchodních partnerů - kolegů, firmy dhstructio s.r.o, umíme již dnes zajistit následující:

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Co je PENB? - Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje vyhláškou stanovené informace o energetické náročnosti budovy, nebo ucelené části budovy. PENB vzniká na základě výpočtu spotřeby energie na vytápění, na ohřev teplé vody, na provoz VZT technologií, chlazení, vlhčení a na provoz umělého osvětlení.

Inspekce nemovitosti prostřednictvím "Certifikovaného inspektora" (IN)
Co je to "Inspekce nemovitosti"? Inspekce nemovitosti je kontrola a zhodnocení technického stavu nemovitostí včetně vystavení tzv. Průkazu nemovitosti. Součástí inspekce je i objektivní posouzeni á návrh sanace rizik a poruch vč. předestření orientačních finančních nákladů sanace.(oprav)

Znalecké ocenění nemovitostí (ZON)
Pro potřeby určení daní z nabytí věci nemovité, kterou dnes již odvádí kupující, může být potřebné zpracování znaleckého ocenění nemovitosti(ZON). Znalecké ocenění zpracovává výhradně "Znalec v oboru oceňování nemovitostí".